חברי ההתאחדות

להצטרפות כהוצאה חברה בהתאחדות בעלי הוצאות הספרים